1. เข้าสู่ระบบ Direct Admin ของท่านด้วย http://ชื่อโดเมนของท่าน.xxx:2222 ตัวอย่าง http://www.navyhost.net:2222

2. คลิก Create/Restore Backups

3. คลิก Create Backup

4. จะมีโฟลเดอร์ Backups ขึ้นมาในโฟลเดอร์ Public_html